بیمار محترم :‌
برای رعایت زمان دقیق ثبت نمونه بعد از صرف صبحانه برای آزمایش قند دوساعته به نکات اشاره شده، زیر توجه نموده و جدول زیر را پر نمایید.
۱)ساعت نمونه برداری در شرایط ناشتا در آزمایشگاه تعیین و ثبت می گردد.
۲) صبحانه کامل که واجدقند کافی باشد در منزل میل شود و بعد از اتمام صبحانه ساعت را مشاهده و ثبت نمایید.
۳) زمان مراجعه و حضور مجدد دقیقاً ثبت شود( زمان اتمام صرف صبحانه +۲ ساعت زمان مناسب حضور در آزمایشگاه است)

زمان به ساعت ودقیقه
………………………………..   زمان نمونه گیری ناشتا در آزمایشگاه
………………………………   ساعت اتمام صبحانه در منزل
………………………………   زمان حضور مجدد در آزمایشگاه ( ۲ساعت بعد از صرف صبحانه)