بخش فلوسیتومتری

فلوسیتومتری

 

سیتومتری (Cytometery) یا یاخته سنجی به معنای ‍سنجش و بررسی اجزای مختلف سلولی در یک نمونه است .دستگاه فلو سیتومتری(Flow cytometry ) اجزای متعدد سلولی را تعیین کرده و بصورت همزمان آنها را مورد شمارش قرار میدهد . خصلتهایی که توسط دستگاه فلو سیتومتری قابل اندازه گیری هستند عبارتند از اندازه سلول پیچیدگی سیتوپلاسمی محتوای DNA و RNA سلول و طیف گسترده ای از پروتیین های داخل سلولی ویا متصل به غشا می باشد .

در روش فلو سیتومتری سلولهای رنگ آمیزی شده چه به وسیله آنتی بادی های مونوکلو نال متصل به فلورسنت و چه فلوروکرومهای متصل شونده به اجزای سلولی دریک جریان سیال قرار گرفته و به صورت تک تک از مقابل پرتو نوری (لیزر)عبور میکنند و متعاقب آن نور پراکنده شده و نور فلورسنس جانبی توشط آشکار سازها جمع آوری میشوند. این اشکار سازها سیگنالهای نوری را به سیگنالهای الکتریکی متناسب با نور جمع اوری شده تبدیل میکند . پراکنش نور در زاویه های مختلف میتواند سلولها را بر اساس تفاوت در اندازه و پیچیدگی درونی از هم متمایز میکند در حالی که ساطع شدن نور از آنتی بادی های نشان دار شده با فلورسنت میتواند سلولها را بر اساس تفاوت در آنتی ژن های سطحی و سیتو پلاسمی از هم تفکیک نماید .بدین ترتیب سلولها بر اساس خصوصیاتی نظیر حجم گرانولاسیون و میزان رنگ پذیری از هم قابل افتراق داده میشوند .

مارکرهای قابل بررسی در این مرکز شامل:

کلیه حقوق این وب سایت برای آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک اوستـا محفوظ می باشد. طراحی و اجرا شرکت آی سی تی گستر تهران