آنالیز ادراری

در بخش تجزیه ادرار و انگل شناسی آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکترحقیقت نژاد تمام پارامترهای میکروسکپی، ماکروسکوپی و بیوشیمیایی از جمله:

قند، پروتیین، بیلی روبین، اوروبیلینوژن و…مورد تجزیه قرار می گیرند.

کنترل کیفی داخلی و خارجی در مورد تمام پارامترها و عناصری که در بخش آنالیز ادرار و انگل شناسی انجام می شود.

کلیه حقوق این وب سایت برای آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک اوستـا محفوظ می باشد. طراحی و اجرا شرکت آی سی تی گستر تهران