۱) نمونه باید ترجیحاً درآزمایشگاه تهیه شود و چنانچه این امرممکن نباشد،

نمونه بایددرمدت کمترازنیم ساعت به آزمایشگاه تحویل داده شود. زمان تحویل نمونه ازساعت ۷صبح تا ۵ بعدازظهر می باشد.
۲) نمونه باید پس از۵-۳  روز پرهیزازنزدیکی یاانزال تهیه شود و نمونه هایی که قبل از۲ روز وبعداز۷ روز ازآخرین نزدیکی جمع آوری شود برای انجام آزمایش مناسب نیست .
۳) وجود تب درخلال ۳روزپیش ازانجام آزمایش ،نتیجه راتحت تأثیر قرارمی دهد.
۴) بهترین نمونه منی نمونه ای است که ازطریق تحریک مصنوعی تهیه شده ودرظرف مخصوصی که ازطرف آزمایشگاه دراختیارشما قرارداده شده ،جمع آوری میگردد.نمونه جمع آوری شده توسط کاندوم برای آزمایش مناسب نیست .
۵) باید دقت شود که تمامی نمونه منی درظرف مخصوص ریخته شود زیرا چنانچه فقط قسمتی ازنمونه دراختیار آزمایشگاه قرارداده شودباعث به دست آمدن نتیجه غیرواقعی خواهدشد.
۶) قبل ازریختن نمونه به داخل ظرف بهتراست با دردست گرفتن ظرف دمای آنرابه نزدیک درجه حرارت بدن ( ۳۷درجه سانتی گراد) برسانید.
۷) ازقراردادن نمونه درحرارت های کمترازصفردرجه وبالاتر از۴۰ درجه سانتی گراد خودداری نموده وسعی کنید تازمان تحویل نمونه به آزمایشگاه آنرا دردمای نزدیک به حرارت بدن ( ۳۷درجه سانتیگراد ) نگهداری کنید. (داخل دستها )
نمونه ای که اززمان جمع آوری آن بیش ازیکساعت گذشته باشد، فاقد ارزش است انجام آزمایش مایع منی بعدازبستن لوله ها درمردان(وازکتومی ) مشابه انجام آزمایش معمولی منی است بااین تفاوت که :
الف. این آزمایش بایدحداقل دوماه پس ازبستن لوله ها انجام شود.
ب. درطی ۲۴ ساعت پیش از انجام آزمایش نباید نزدیکی صورت پذیرد یا مایع منی به هرعلت دفع شود.

ج. نمونه ای که ۶ ساعت پس ازجمع آوری تحویل آزمایشگاه شود، فاقدارزش است .