۱- ۴۸ ساعت قبل از انجام آزمایش مقاربت صورت نگیرد.
۲- ۴۸ ساعت قبل از انجام آزمایش شستشوی داخل واژن صورت نگیرد و از کرم‌های واژینال استفاده نشود.
۳- بهترین زمان برای نمونه برداری اواسط سیکل قاعدگی است از روز دهم تا هجدهم.(اولین روز مشاهده خونریزی ماهیانه اولین روز قاعدگیی محسوب می‌شود)
۴۴- یائسه