۱- سه روز از زمان اخرین نزدیکی گذشته باشد
۲- ناشتا باشید ودر ارامش کامل برای انجام تست مراجعه نمایید
۳- ۲ ساعت از بیداری شما گذشته باشد.
۴- حتماً در شب و روز قبل از آزمایش سینه شما تحریک نشده باشد.