– سه روز قبل از انجام آزمایش نزدیکی نداشته باشد.
۲- روز مناسب مراجعه و انجام آزمایش روز ۱۱ تا ۱۴ سیکل قاعدگی است (روز اول مشاهده خونریزی روز اول محسوب و۱۱ تا ۱۴ روز بعد به تاریخ فوق مراجعه کنید.)
۳- سه تا پنج ساعت قبل از حضور در آزمایشگاه مقاربت انجام شود.
۴- در زمان مقرر در آزمایشگاه حاضر و قبل از حضور در آزمایشگاه دستشویی نروید.