بهترین نمونه برای تشخیص عفونتهای ادراری نمونه ادرارصبحگاهی است.اگرنمونه ادراردرزمان جمع آوری آلوده گردد نتایج آزمایش خصوصاً ازنظر تشخیص عفونتها دچاراشکال خواهد شد ،لذا باید موارد ذیل رعایت  گردد:
۱) پیش از انجام آزمایش از نوشیدن بیش ازحد مایعات اجتناب نمائید.
۲) دستهای خودرا کاملاً با آب وصابون شسته و به خوبی با دستمال کاغذی خشک کنید.
۳) درب ظرف ادرار را با احتیاط باز کنید . تحت هیچ عنوان دستهای شما نباید با سطح داخلی ظرف یا درب آن تماس پیدا کند.
۴) سر آلت را با یک دستمال مرطوب یکبار مصرف تمیز کنید و دستمال را دور بیندازید. اینکاررا دوبارتکرار کنید.
۵) مراقب باشید که سر آلت به سطح داخلی ظرف نخورد.
۶) مقدار کمی از قسمت اول ادرار را به داخل توالت تخلیه کرده وحدود ۳۰ میلی لیتر(نصف ظرف نمونه) از آن را جمع آوری نمائید.
۷) درب ظرف نمونه را بسته و آن را تحویل آزمایشگاه دهید.
۸) در صورتی که نمونه در منزل تهیه می شود:
الف.حداکثرطی ۲۰دقیقه پس ازجمع آوری بایدآنرا دریخچال قراردهید.

ج . نمونه ادرارحداکثر۱ساعت پس ازجمع آوری درمنزل به آزمایشگاه  تحویل گردد.