۱) نمونه برداری بایستی صبحگاه قبل ازدفع مدفوع بچه وقبل ازحمام رفتن ونظافت بچه صورت گیرد.

۲) یک قطعه نوارچسب اسکاچ ( اندازه نوارچسب حدود ۱۰ سانتی متر توسط مسئول پذیرش اطلاع رسانی می شود) در اطراف مقعد( با دستکش بوسیله دست یا آبسلانگ چوبی ) چسبانده وپس ازچند ثانیه (۱۵-۱۰ ثانیه ) چسب رابرداشته وروی یک لام نو (تمیز) بچسبانید.

۳) لام حاوی چسب راداخل پاکت یا پلاستیک تمیز انداخته وبه مسئول پذیرش آزمایشگاه تحویل دهید