بهترین نمونه برای تشخیص عفونتهای ادراری نمونه ادرارصبحگاهی است. اگرنمونه ادراردرزمان جمع آوری آلوده گرددنتایج آزمایش خصوصاً ازنظر تشخیص عفونتها دچاراشکال خواهد شد ،لذا باید موارد ذیل رعایت  گردد:
۱)پیش ازانجام آزمایش ازنوشیدن مقادیرزیادآب وسایرمایعات اجتناب نمائید.
۲) دستهای خود را کاملاً با آب و صابون شسته و به خوبی با دستمال کاغذی خشک نمائید.
۳) درب ظرف ادرار را با احتیاط با زکنید. تحت هیچ عنوان دستهای شما نباید با سطح داخلی ظرف ادرار یا درب آن تماس پیدا کند.
۴) با یک دست ، چین های پوستی دستگاه تناسلی را ازهم باز کرده و با دستمال یکبار مصرف اطراف مقعد و پیشابراه را از جلو به عقب تمیز کنید. اینکاررا دوبار تکرار نمائید.البته درهر بار تمیز کردن از یک دستمال جدید استفاده نموده و دستمال قبلی را دور بیندازید.
۵) پس ازاینکه جریان ادرار شروع شد ، قسمت اولیه ادرار را دور ریخته وبقیه ادرار را باحجم ۳۰میلی لیتر(حداقل نصف ظرف)جمع کنید. توجه داشته باشید که ظرف مذکورتحت هیچ عنوان با پوست ناحیه تناسلی تماس پیدا نکند.
۶) درب ظرف نمونه را بسته و آن را به آزمایشگاه تحویل دهید.
۷) در صورتی که نمونه در منزل تهیه می شود:
الف .حداکثرطی ۲۰دقیقه پس ازجمع آوری ادرار بایدآنرا دریخچال قراردهید.
ب   .نمونه ادرارحداکثر۱ ساعت پس از جمع آوری در منزل به آزمایشگاه  تحویل گردد.