۱.      افزایش خلط ، بیمارباید نفس عمیق کشیده وآنرا لحظه ای نگه داشته ، سپس با سرفه ای شدید خلط خود را خارج سازد.
۲.     هنگام سرفه کردن باید دهان بسته ، بزاق و ترشحات بینی نبایدهمراه خلط جمع آوری شود. نمونه خلط باید عاری ازذرات غذا و یا باقیمانده آن ویا سایر مواد خارجی باشد.
۳.    نمونه خلط ۲۴ ساعته مناسب نمی باشد. دراین مورد جلوگیری ازآلودگی مشکل بوده ویک نمونه با غلظت میکروارگانیسم بالا با نمونه های بعدی ، رقیق خواهد شد.