مصرف داروهایی (مانند آسپیرین، ایبوپروفن، ایندومتاسین) از ۱۰-۷ روز قبل از نمونه گیری بر نتایج آزمایش تأثیر می گذارد.
مصرف داروهای ضدانعقاد نظیر وارفارین و هپارین از سه روز قبل از نمونه گیری بر نتایج آزمایش تأثیرگذار است.
جهت انجام PTT در بیماران تحت درمان با هپارین بهترین زمان نمونه گیری، ۳۰ دقیقه تا یک ساعت قبل از دوز بعدی هپارین می باشد.