•    انجام آزمایش منی در این افراد مانند آزمایش معمولی منی است با این تفاوت که:
•    این آزمایش باید حداقل دو ماه پس از بستن لوله ها انجام شود.
•    در طی ۲۴ ساعت پیش از انجام آزمایش نباید نزدیکی صورت پذیرد یا مایع منی به هر علت دفع شود.
•    در صورتی که نمونه در خارج آزمایشگاه تهیه شده است، باید هر چه سریعتر به آزمایشگاه منتقل شود.
توجه:
نمونه مایع منی که از زمان جمع آوری آن بیش از نیم تا یک ساعت گذشته باشد، فاقد ارزش تشخیصی است